Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski od 01.01.2017 r. do 31.03.2019 r. realizuje projekt Kiedy gest zastępuje słowo… Społeczna rehabilitacja osób głuchoniemych i słabosłyszących na terenie woj. lubelskiego, który jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, u mowa nr Nr ZZO/000151/03/D z  dnia 10.05.2017 r.

Celem projektu jest rehabilitacja 90 osób niepełnosprawnych słuchowo zamieszkujących województwo lubelskie, zmierzająca do poprawy jakości życia osób głuchoniemych i słabosłyszących, wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i informacji oraz rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do w miarę samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach projektu rehabilitacją objęliśmy osoby głuche, którzy uczestniczą w zajęciach Lublinie, Chełmie, Białej Podlaskiej, Łukowie. Głównym kryterium  zakwalifikowania danej osoby do wsparcia były:

  • wady słuchu i mowy,
  • zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
  • choroby neurologiczne (upośledzające narządu mowy i słuchu),
  • upośledzenie umysłowe wpływające na uszkodzenia słuchu,

W ramach projektu nasi podopieczni uczestniczą w zajęciach grupowych w Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego w:  Lublinie, Chełmie, Białej Podlaskiej, Łukowie. W świetlicach prowadzona jest rehabilitacja społeczna przez tłumaczy języka migowego wspólnie z psychologiem, animatorem kultury i fizjoterapeutą.

 

1-logo

Polski Związek jest realizatorem projektu od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.  Asystent Osoby Niesłyszącej (AON) – usługi asystenckie dla osób niesłyszących na terenie woj. Lubelskiego. Zadanie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wsparciem ze strony asystentów os. niesłyszącej zostało objętych 60 osób głuchych mieszkańców woj. lubelskiego. Asystenci udzielają pomocy w Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Łukowie.  Katalog udzielanego  wsparcia asystenckiego jest bardzo szeroki i obejmuje przykładowe  usługi asystenckie:

  • usługi asystenckie  podczas wizyt, badań lekarskich, tłumaczenie recept, kontakty ze służbą zdrowia,
  • towarzyszenie osobie niesłyszącej  w instytucjach publicznych: banki, urzędy, podmioty pomocy społecznej,
  • pomoc w załatwianiu zatrudnienia,
  • wychodzenie z beneficjentem do różnych instytucji, podmiotów pomocy społecznej,
  • kontakty z szkołą,
  • pomoc w podniesieniu kwalifikacji zawodowych – np. asystentura podczas procesu szkolenia na prawo jazdy,

Praca asystentów osoby niesłyszącej jest zależna od sytuacji, w jakiej aktualnie znajduje się beneficjent.   Wykonywane usługi asystenckie mają charakter indywidualny. Asystenci  asystują   osobie głuchej w różnych codziennych sytuacjach często  przemieszczając  odległości poza stałym miejscem pracy, w okręgu miasta  lub województwa.