Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski od 1 kwietnia 2019 r. do 31.03.2021  jest realizatorem projektu pod nazwą: Mówiące dłonie… Społeczna rehabilitacja osób głuchych i słabosłyszących na terenie woj. lubelskiego. Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON. Umowa nr ZZO/000204/03/D. Aneks do umowy z dnia 14.05.2020 r.

Wsparciem w ramach projektu objętych jest 90 beneficjentów osób głuchych i słabosłyszących powyżej 18 – go roku życia. Są to osoby z niepełnosprawnością słuchową, które z powodu trudności w odbieraniu dźwięków oraz szczątkowej mowy mają ograniczenia funkcjonalne wynikające z: utrudnionej komunikacji z otoczeniem, zróżnicowanego poziomu rozumienia mowy i pojęć, niewystarczającej znajomości języka polskiego, niskiego poziomu aktywności społecznej, ograniczeń w rozumieniu tekstu pisanego, pojęć abstrakcyjnych są to osoby wymagające systematycznego indywidualnego wsparcia.

Kluczowym celem projektu jest poprawa jakości życia 90 niepełnosprawnych mieszkańców woj. lubelskiego: głuchych i słabosłyszących, wyrównywanie ich szans w dostępie do wiedzy i informacji oraz rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do w miarę samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w naszych w Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w: Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Łukowie. Zajęcia grupowe prowadzone są przez asystentów os. niepełnosprawnych – tłumaczy języka migowego wspólnie psychologiem, fizjoterapeutą oraz animatorem kultury.

 PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01