Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami w Białej Podlaskiej obejmuje opieką dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu od ponad 20 lat. Z usług Ośrodka korzystają dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi.

Od wielu lat Ośrodek wykonuje następujące zadania: diagnozowanie wad słuchu u dzieci starszych, diagnozowanie psychologiczno-pedagogiczne, rehabilitacja słuchu i mowy prowadzona przez logopedów, psychologów, pedagogów oraz innych specjalistów, udzielanie pomocy i świadczenie specjalistycznych porad, wspieranie działań rodziców na rzecz niepełnosprawnego dziecka, terapeutyczne oddziaływanie na rodzinę dziecka i przygotowanie jej do pracy rehabilitacyjnej, ścisła współpraca z palcówkami oświatowymi a zwłaszcza z wychowawcami i nauczycielami w celu wspierania rozwoju dzieci i niesienia pomocy w procesie kształcenia dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Od 1 kwietnia 2019 r. w Ośrodku jest realizowany projekt pod nazwą Mój rozwój – Moja niezależność, który dofinansowany jest ze środków PFRON, umowa nr ZZO/000205/03/D.

Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież z różnymi typami niepełnosprawności, w tym z wadą słuchu, zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, chorobami psychicznymi, itp. oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wsparciem terapeutycznym objętych jest w ramach projektu 50 dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży z różnymi typami niepełnosprawności poprzez poprawę ich funkcjonowania psychospołecznego. Beneficjent projektu poprzez dostosowane do rodzaju dysfunkcji i towarzyszących deficytów wielospecjalistyczne oddziaływania terapeutyczne nabędzie umiejętności niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Głównym obszarem działań w ramach zajęć terapeutycznych będzie szeroko rozumiana wielospecjalistyczna stymulacja zaburzonych funkcji psychicznych dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Projekt zakłada dostosowane do rodzaju dysfunkcji i towarzyszących deficytów beneficjenta oddziaływania terapeutyczne.

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Rehabilitacja dzieci i Młodzieży w Ośrodku w Białej Podlaskiej.