STATUT Polskiego Związku Głuchych
tekst jednolity zawierający zmiany uchwalone na
Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów w marcu 2014r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1.
Stowarzyszenie powstałe w 1946 r. z utworzonego w 1925 r. i działającego do wybuchu II wojny
światowej Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych, powstałego ze zjednoczenia
istniejącego od 1876 r. ruchu społecznego głuchych na ziemiach polskich, a działające na
podstawie niniejszego Statutu, noszące nazwę „Polski Związek Głuchych” – jest spadkobiercą i
bezpośrednim kontynuatorem tradycji oraz dorobku ideowego i rehabilitacyjnego tego ruchu.
§ 2.
Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych (PZG) zwane dalej Związkiem, jest dobrowolnym,
samorządnym zrzeszeniem osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz
osób słyszących, którym są bliskie problemy rehabilitacji tej grupy osób.
§ 3.
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
1 / 33
Statut
§ 4.
Siedzibą władz naczelnych Związku jest m.st. Warszawa.
§ 5.
Związek opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 6.
1. Związek powołuje i rozwiązuje oddziały oraz ustala zasięg terytorialny ich działania.
2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są:
1) Oddziały powoływane i rozwiązywane przez Związek
2) Koła terenowe powoływane i rozwiązywane przez Oddziały
§ 7.
1. Związek i jego oddziały posiadają osobowość prawną,
2. Koła terenowe Związku mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały
Zarządu Głównego Związku.
3. Oddziały oraz koła terenowe posiadające osobowość prawną ponoszą wyłączną
odpowiedzialność za swoje zobowiązania
4. Związek i jego oddziały oraz koła terenowe posiadające osobowość prawną mogą
tworzyć inne jednostki terenowe, takie jak centra i ośrodki diagnozy i rehabilitacji dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych z uszkodzonym słuchem; wojewódzkie ośrodki rehabilitacji i
wsparcia społecznego niesłyszących, domy dziennego pobytu, kluby, sekcje młodzieży głuchej,
centra integracji społecznej.
5. Inne jednostki organizacyjne, o których mowa w ust.4 nie mają osobowości prawnej i
podlegają w całości władzom Związku, oddziału lub koła terenowego posiadającego osobowość
prawną, które je utworzyły.
6. Władze Związku, oddziału lub koła terenowego posiadającego osobowość prawną,
2 / 33
Statut
tworzące inne jednostki organizacyjne nadają im regulamin działania.
7. Związek, oddział lub koło terenowe posiadające osobowość prawną, które utworzyły inną
jednostkę organizacyjną mogą podjąć decyzję o jej likwidacji
§ 8.
1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o
takich samych lub podobnych celach.
2. Oddziały Związku mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji społecznych o
zbieżnych celach działania.
§ 9.
1. Związek ma prawo używania sztandaru oraz odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
2. Za zasługi położone w realizacji zadań statutowych Związek może nadawać odznaki
honorowe osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom i zakładom niemającym osobowości
prawnej.
II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.
§ 10.
Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, rehabilitacja osób niesłyszących i osób z
uszkodzonym słuchem, oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne
rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych,
edukacyjnych, zawodowych i społecznych poprzez:
1. Sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
3 / 33
Statut
z uszkodzonym słuchem oraz nad słyszącymi członkami ich rodzin – poprzez
prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im
pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
2. Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w
środowisku,
3. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i
poza szkolnych, w tym w zakresie języka migowego,
4. Organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu
masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
5. Prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji,
6. Ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych,
7. Prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki
zdrowotnej i społecznej,
8. Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej nt. głuchych i ich kultury,
skierowanej do osób słyszących
9. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
10. Udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób – w szczególności pomoc ubogim,
11. Prowadzenie działalności charytatywnej,
12. Podtrzymywanie tradycji kulturowej oraz rozwoju świadomości narodowej i
obywatelskiej,
13. Prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii
dla osób niesłyszących i słyszących,
14. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn,
15. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości,
16. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
18. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
19. Przeciwdziałanie patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii),
20. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
21. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
22. Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu,
23. Działania związanych z ochroną praw konsumenta,
24. Promocji i organizacji wolontariatu,
25. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
26. Prowadzenia punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego,
pedagogicznego, społecznego i rodzinnego,
27. Promocji osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób niesłyszących i
z uszkodzonym słuchem,
28. Prowadzenia działalności informacyjnej i doradczej.
4 / 33
Statut
§ 11.
1. Związek, oddziały oraz koła terenowe posiadające osobowość prawną mogą prowadzić
nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Związek, oddziały oraz koła terenowe posiadające osobowość prawną mogą prowadzić
działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z
działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych związku.
3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej
określa w uchwale, w odniesieniu do:
1) Zarządu Głównego – Zarząd Główny,
2) Oddziałów – Zarządy oddziałów
3) Kół terenowych posiadających osobowość prawną – Zarządy kół terenowych
4) Związek może udzielać pomocy doraźnej osobom niesłyszącym i z wadą słuchu nie
zrzeszonym w Związku.
§ 12.
1. Dla realizacji powyższych celów i zadań Związek, jego odziały i kola terenowe
posiadające osobowość prawną mogą:
1) tworzyć i prowadzić:
a) ośrodki, poradnie, placówki, i inne podmioty diagnozy, rehabilitacji i reedukacji dla
dzieci, młodzieży oraz przedsiębiorstwa lecznicze
b) placówki kulturalne i oświatowe,
c) sekcje młodzieży,
d) ośrodki i placówki szkoleniowe,
e) ośrodki i placówki opieki i pomocy osobom w podeszłym wieku,
f) ośrodki i placówki kształcenia i przekwalifikowania zawodowego,
g) podmioty działalności gospodarczej, a w tym – zakłady pracy chronionej, zakłady
aktywności zawodowej podmioty lecznicze, spółdzielnie socjalne oraz fundacje. Oddziały i koła
terenowe mogą tworzyć fundacje wyłącznie za zgodą Zarządu Głównego,
h) ośrodki terapii i profilaktyki zdrowotnej i społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, domy
dziennego pobytu,
2) organizować:
a) kształcenie i dokształcanie w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, prowadzić
szkolenia w zakresie języka migowego dla różnych grup społecznych i zawodowych;
5 / 33
Statut
b) lokalne centra wolontariatu,
c) wystawy, warsztaty i inne formy działalności zmierzające do propagowania kultury i
tradycji narodowej;
d) turnusy rehabilitacyjne i sportowo rekreacyjne,
e) imprezy kulturalno-oświatowe, wystawy i inne formy zajęć w zakresie swojej
działalności,
3) wydawać czasopisma, biuletyny informacyjne i inne publikacje,
4) współpracować:
a) z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami politycznymi,
społecznymi, wyznaniowymi, zawodowymi, młodzieżowymi oraz z instytucjami
naukowo-badawczymi i leczniczymi,
b) z zagranicznymi i krajowymi organizacjami społecznymi,
2. Szczegółowe zasady tworzenia i funkcjonowania wskazanych wyżej jednostek
organizacyjnych oraz zespołów pracy programowej i organizacyjnej określają regulaminy
uchwalone przez Zarząd Główny Związku.
III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§ 13.
1. Członkowie Związku dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających,
3) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która nie słyszy lub ma uszkodzony
słuch lub która słyszy i są jej bliskie cele Związku.
3. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która
wspiera materialnie cele Związku.
4. Członków zwyczajnych przyjmują do Związku i skreślają właściwe zarządy Oddziałów lub
kół, a członków wspierających zarządy oddziałów Związku. Gdy kandydatem na członka
wspierającego Związku jest jednostka czy instytucja o zasięgu ogólnopolskim lub
międzynarodowym – przyjmuje i skreśla Zarząd Główny.
§ 14.
6 / 33
Statut
1. Osobom szczególnie zasłużonym w działalności Związku może być nadana godność
członka honorowego.
2. Godność członka honorowego Związku nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek
Zarządu Głównego.
3. Członek honorowy Związku ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
5. Osobom, które pełniły funkcje Prezesa Zarządu Głównego albo prezesa zarządu
oddziału lub prezesa zarządu koła terenowego przez okres co najmniej trzech kadencji, może
być nadana:
1) godność Prezesa Honorowego Związku przez Krajowy Zjazd Delegatów,
2) godność Prezesa Honorowego Oddziału przez zjazd delegatów oddziału,
3) godność Prezesa Honorowego Koła Terenowego przez zjazd delegatów oddziału.
§ 15.
Cudzoziemiec może być:
1. Członkiem zwyczajnym – o ile przebywa na stałe lub okresowo na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Członkiem wspierającym – niezależnie od miejsca przebywania, o ile materialnie lub w
inny sposób wspiera działalność Związku.
§ 16.
1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:
1) po upływie 3 lat członkostwa wybierać i być wybieranymi do władz Związku,
2) składać wnioski dotyczące działalności Związku do wszystkich władz związkowych,
3) korzystać z pomocy i urządzeń Związku.
2. Członkom zwyczajnym w wieku od 16 do 18 lat przysługują uprawnienia wymienione w
ust. 1 z ograniczeniem czynnego i biernego prawa wyborczego wyłącznie do władz koła
Związku.
3. Członkom zwyczajnym w wieku poniżej 16 lat przysługują uprawnienia wymienione w
ust. 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku. Jeżeli jednak
członkowie poniżej 16 lat zrzeszeni są w kole zrzeszającym wyłącznie małoletnich, mogą oni
wybierać i być wybieranymi do władz tego koła.
4. Członkom wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z
wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt. 1.
7 / 33
Statut
5. Osoby prawne będące członkami wspierającymi Związku korzystają z praw i wykonują
obowiązki członkowskie przez swoich przedstawicieli.
§ 17.
1. Członkowie Związku są obowiązani:
1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
2) brać czynny udział w życiu i działalności Związku,
3) przestrzegać zasad współżycia społecznego,
4) regularnie płacić składki członkowskie,
2. Postanowienia ust. 1 pkt. 3 nie mają zastosowania do członków będących osobami
prawnymi.
§ 18.
1. Przynależność do Związku ustaje w razie:
1) śmierci członka,
2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie pod rygorem nieważności,
3) skreślenia z listy członków w przypadku zalegania z opłacaniem składek przez ponad
12 miesięcy,
4) utraty bytu przez osobę prawną,
5) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
6) skreślenia z listy członków osoby fizycznej w przypadku skazania na mocy
prawomocnego wyroku sądowego na utratę praw publicznych.
2. Osobom skreślonym z listy członków, w terminie jednego miesiąca od powstania
przyczyny ustania członkostwa przysługuje odwołanie:
1) osobom fizycznym do właściwego Zarządu Oddziału,
2) osobom prawnym do Zarządu Głównego.
3. Członek honorowy traci tę godność, jeżeli dopuści się czynów niegodnych,
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym lub orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
Decyzję w tym zakresie podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
4. Ponowne uzyskanie członkostwa zwyczajnego może nastąpić w przypadku osób:
1) skreślonych z listy członków na podstawie ust. 1 pkt. 3 po opłaceniu zaległych składek,
2) skreślonym z listy członków na podstawie usyt.1 pkt.6 po odzyskaniu pełni praw
publicznych,
5. Ponowne uzyskanie członkostwa zwyczajnego nie jest możliwe w przypadku osób
wykluczonych ze związku.
6. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Polskiego Związku
8 / 33
Statut
Głuchych w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku Polskiego Związku Głuchych na rzecz swoich członków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Polskiego Związku Głuchych na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Polskiego Związku Głuchych, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz osoby im bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
IV. WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU.
§ 19.
1. Władzami naczelnymi Związku są:
1) Krajowy Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Prezydium Zarządu Głównego,
4) Główna Komisja Rewizyjna,
5) Główny Sąd Koleżeński.
2. Władzami oddziału Związku są:
1) zjazd delegatów oddziału,
2) zarząd oddziału,
3) prezydium zarządu oddziału
4) komisja rewizyjna oddziału,
5) sąd koleżeński oddziału.
3. Władzami koła Związku są:
1) walne zebranie członków koła,
2) zarząd koła,
3) komisja rewizyjna koła.
4. Komisje rewizyjne są wybierane w kołach, które posiadają osobowość prawną. W
9 / 33
Statut
kołach, które osobowości prawnej nie posiadają komisje rewizyjne wybierane są jeśli koło liczy
ponad 100 członków. W kołach, w których nie wybiera się komisji rewizyjnej, kontrolę sprawuje
bezpośrednio komisja rewizyjna oddziału.
5. Nie wolno łączyć funkcji prezesa Zarządu Głównego, z funkcją prezesa zarządu
oddziału lub zarządu koła terenowego oraz z zatrudnieniem na stanowisku kierownika danej
jednostki organizacyjnej, odpowiednio łączenia funkcji Prezesa Oddziału Związku, koła
terenowego lub kierownika/dyrektora ośrodka PZG.
§ 20.
Kadencja wszystkich władz Związku trwa 5 lat. Kadencja władz koła zrzeszającego małoletnich
trwa 2 lata.
§ 21.
1. Oddziały Związku powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny.
2. Zasięg działania oddziału określa Zarząd Główny.
§ 22.
1. Koła Związku są powoływane i rozwiązywane przez zarządy oddziałów. Do utworzenia
koła wymagana jest liczba, co najmniej 30 członków, a w kołach szkolnych 10 członków.
2. Uchwała zarządu oddziału o utworzeniu koła określa również jego terytorialny
zasięg działania.
3. Członkowie koła zamieszkali w miejscowościach położonych poza siedzibą koła, mogą
uczestniczyć w pracach koła w grupie związkowej utworzonej w danej miejscowości przez
zarząd koła za zgodą właściwego zarządu oddziału. Dla działalności grupy związkowej zarząd
koła wyznacza opiekuna.
10 / 33
Statut
V. WŁADZE NACZELNE ZWIĄZKU.
A. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW.
§ 23.
1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku. Krajowy Zjazd Delegatów
może być zwyczajny i nadzwyczajny. Krajowy Zjazd Delegatów zwyczajny zwoływany jest raz
na 5 lat.
2. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) ustalanie ogólnych kierunków działalności Związku,
2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej,
Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3) wybór i odwołanie :
a) Prezesa Zarządu Głównego ,
b) Członków i zastępców członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) Członków i zastępców członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.
4) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
Głównemu za okres kadencji, a na żądanie 1/3 liczby delegatów lub Głównej Komisji
Rewizyjnej, indywidualnie poszczególnym członkom Prezydium Zarządu Głównego. Osoby,
które nie uzyskały absolutorium nie mogą kandydować ani pełnić żadnej funkcji społecznej na
żadnym szczeblu Związku przez okres, co najmniej trzech kadencji,
5) podejmowanie na wniosek Zarządu Głównego decyzji o nadaniu lub pozbawieniu
godności Prezesa Honorowego
6) podejmowanie na wniosek Zarządu Głównego decyzji o nadaniu lub pozbawieniu
godności członka honorowego,
7) uchwalanie statutu Związku i jego zmian,
8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i o przeznaczeniu jego majątku,
9) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach co do których Zarząd Główny,
Główna Komisja Rewizyjna lub większość obecnych delegatów uzna, że ich ważność wymaga
ustosunkowania się Krajowego Zjazdu Delegatów.
§ 24.
11 / 33
Statut
1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na
zjazdach delegatów oddziałów oraz z głosem doradczym członkowie naczelnych władz
Związku, jeżeli nie są delegatami.
2. Liczbę delegatów i ich zastępców na Krajowy Zjazd Delegatów wybieranych przez
poszczególne oddziały ustala Zarząd Główny. Ustalane liczby delegatów powinny być
proporcjonalne do liczby zrzeszonych członków zwyczajnych na terenie działania
poszczególnych oddziałów.
3. Mandat delegata trwa przez całą kadencję nowo wybranych władz.
§ 25.
O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny zawiadamia
zarządy oddziałów, delegatów oraz członków władz związku, co najmniej na 14 dni przed
wyznaczonym terminem Krajowego Zjazdu Delegatów.
§ 26.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
3. na wniosek 1/3 liczby zarządów oddziałów.
§ 27.
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów powinien być zwołany przez Zarząd Główny w
terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
został zwołany.
2. W przypadku niezwołania przez Zarząd Główny Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Delegatów w w/w terminie, prawo zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
przysługuje wnioskodawcy. Postanowienia § 23, 24 i 25 statutu stosuje się odpowiednio.
12 / 33
Statut
B. ZARZĄD GŁÓWNY.
§ 28.
1. Zarząd Główny składa się z Prezesa Zarządu Głównego, Sekretarza Zarządu Głównego
oraz członków, których liczba odpowiada liczbie oddziałów Związku, mając na uwadze że
każdy z oddziałów Związku posiada jednego przedstawiciela w Zarządzie Głównym.
Przedstawicielem oddziału w Zarządzie Głównym jest prezes oddziału lub wiceprezes oddziału
wyznaczony przez zarząd oddziału.
2. Zarząd Główny na wniosek Prezesa Zarządu Głównego wybiera spośród członków
Zarządu Głównego trzech wiceprezesów, zaś Sekretarza Zarządu Głównego spośród członków
zwyczajnych Związku.
3. Prezes Zarządu Głównego, Sekretarz Zarządu Głównego oraz trzej wiceprezesi stanowią
Prezydium Zarządu Głównego.
4. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji przez
Prezesa Zarządu, Zarząd Główny wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym nowego
Prezesa Zarządu Głównego na okres do końca kadencji. Na miejsce Członka Zarządu
Głównego wybranego na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego na okres do końca kadencji,
wchodzi inny prezes lub wiceprezes, wyznaczony przez zarząd jego oddziału.
5. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji przez
Członka Zarządu Głównego nie będącego Prezesem Zarządu Głównego ani Sekretarzem
Zarządu Głównego, na jego miejsce na okres do końca kadencji wchodzi inny, wyznaczony
przez zarząd jego oddziału, prezes lub wiceprezes zarządu oddziału.
§ 29.
Zarząd Główny jest najwyższą władzą Związku w okresie między Zjazdami. Do kompetencji
Zarządu Głównego należy:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz,
2. realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
3. kierowanie całokształtem działalności Związku zgodnie uchwałami Krajowego Zjazdu
Delegatów,
4. opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych aktów prawnych i regulaminów Związku,
5. uchwalanie planów działalności i planów finansowych Związku ,
6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
13 / 33
Statut
7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Związku,
8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania darowizn i zapisów oraz nabywania,
obciążania i zbywania majątku nieruchomego Związku,
9. nadawanie i pozbawianie osobowości prawnej kołom terenowym Związku,
10.
1. zawieszanie zarządów oddziałów lub poszczególnych ich członków, a także Prezesa
Zarządu Głównego oraz poszczególnych Członków Zarządu Głównego w razie wyraźnego
braku aktywności w wykonywaniu zadań albo, gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub
statutem Związku. Zawieszenie poszczególnych członków zarządu oddziału nastąpić może po
wydaniu orzeczenia przez Główny Sąd Koleżeński w przedmiocie zawieszenia, bądź na
wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub po zasięgnięciu jej opinii.
2. W razie zawieszenia całego zarządu oddziału Związku, Zarząd Główny powołuje
zarząd tymczasowy w liczbie 2 osób, który pełni swoje funkcje, aż do czasu wyboru nowego
zarządu przez zjazd delegatów oddziału. W przypadku zawieszenia Prezesa Zarządu
Głównego stosuje się odpowiednio § 28 ust. 4 statutu,
11. odwoływanie Sekretarza Zarządu Głównego, ze składu Prezydium Zarządu Głównego
na wniosek Prezesa Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3
składu Zarządu Głównego,
12. powoływanie stałych lub doraźnych zespołów pracy programowej lub organizacyjnej
13. uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Krajowego
Zjazdu Delegatów uchwał zarządów oddziałów,
14. uchylanie uchwał Prezydium Zarządu Głównego podjętych w sprawach należących do
kompetencji Zarządu Głównego, a przekazanych z upoważnienia do rozpatrywania przez
Prezydium Zarządu Głównego,
15. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
16. przygotowywanie wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów,
17. rozpatrywanie odwołań osób prawnych skreślonych z listy członków,
18. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków wspierających,
jednostek lub instytucji o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym ,
19. występowanie z wnioskami do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie, ewentualnie
pozbawienie godności członkostwa honorowego.
§ 30.
1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się, co najmniej raz na pół roku i zwoływane są
przez Prezesa Zarządu Głównego lub innego, upoważnionego na podstawie uchwały
Prezydium, członka Prezydium Zarządu Głównego.
2. Posiedzenie Zarządu Głównego, powinno być zwołane przez w/w osoby również na
wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej albo, co najmniej 1/3 członków Zarządu Głównego w
terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
3. Rozpatrzenie przez Prezydium Zarządu Głównego wniosku w przedmiocie zwołania
posiedzenia Zarządu Głównego złożonego przez Główną Komisję Rewizyjna albo, co najmniej
1/3 członków Zarządu Głównego – powinno nastąpić w ciągu 3 dni od daty jego złożenia.
14 / 33
Statut
4. W przypadku niezwołania posiedzenia Zarządu Głównego w określonym w ust. 2
terminie, prawo zwołania posiedzenia Zarządu Głównego przysługuje wnioskodawcy.
5. O terminie posiedzenia Zarządu Głównego, członkowie Zarządu Głównego powinni być
zawiadomieni, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. W wypadkach nagłych
posiedzenie Zarządu Głównego może być zwołane bez zachowania tego terminu.
6. W zawiadomieniu o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu Głównego powinien być
podany proponowany porządek obrad.
§ 31.
Prezydium Zarządu Głównego składa się z 5 członków. Skład Prezydium Zarządu Głównego
określa szczegółowo § 28 ust.3 statutu.
§ 32.
Prezydium Zarządu Głównego podejmuje decyzje w imieniu Zarządu Głównego w okresie
między jego posiedzeniami. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz,
2. wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
3. kierowanie pracami Związku zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd
Główny
4. przygotowywanie projektów planów działalności i planów finansowych Związku oraz
sprawozdań z ich wykonania,
5. sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań z działalności Związku na
posiedzeniach Zarządu Głównego,
6. sporządzanie i składanie rocznych sprawozdań finansowych Związku na
posiedzeniach Zarządu Głównego,
7. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku w granicach planów finansowych lub
zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego,
8. udzielanie odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne Głównej Komisji Rewizyjnej,
9. rozpatrywanie wniosków w przedmiocie zwołania posiedzenia Zarządu Głównego
10. zabezpieczanie majątku związku,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Związku do krajowych i
międzynarodowych organizacji społecznych, o których mowa w § 8, jak też przedstawianie
15 / 33
Statut
kandydatów Związku do władz tych organizacji,
12. podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do Kompetencji Zarządu
Głównego, a przekazanych do załatwienia Prezydium Zarządu Głównego z wyjątkiem spraw
określonych w 29 pkt. 5,6,7,10,11,14, 17, 18,19 i 20.
§ 33.
Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż 6 razy w roku i zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa.
2. Mogą być w trybie określonym w par 30
C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 34.
1. Najwyższym organem kontrolującym Związku jest Główna Komisja Rewizyjna. W skład
Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 11 członków oraz 3 zastępców członków
wybranych na Krajowym Zjeździe Delegatów.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
3. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczby członków Komisji – w jej skład wchodzą
zastępcy członków Komisji wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów, w kolejności określonej
liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez Zjazd. W przypadku braku zastępców
dopuszcza się dookoptowanie z pośród członków PZG.
4. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić osoby, które:
16 / 33
Statut
1) nie są członkami Zarządu Głównego ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karnoskarbowe.
§ 35.
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości,
oszczędności i legalności oraz kontrola działalności wszystkich organów Związku pod
względem zgodności ze statutem i programem działania,
2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
3. składanie na posiedzeniach Zarządu Głównego wniosków i opinii dotyczących projektu
planów i budżetu,
4. występowanie na Krajowym Zjeździe Delegatów z wnioskiem w sprawie udzielania
absolutorium całemu Zarządowi lub indywidualnie poszczególnym członkom Zarządu Głównego
stosownie do treści § 23 ust. 2
5. nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów i kół,
6. zawieszenie komisji rewizyjnych oddziałów w razie wyraźnego braku aktywności w
wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub statutem Związku,
7. opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego i
sprawozdań finansowych Związku oraz występowanie w razie potrzeby z wiążącymi wnioskami
o wydanie opinii przez biegłego rewidenta,
8. składanie wniosków o odwołanie Sekretarza Zarządu Głównego,
9. składanie wniosków o zawieszenie członków zarządów oddziałów lub poszczególnych
członków Zarządu Głównego oraz Prezesa Zarządu Głównego,
10. występowanie z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu Głównego oraz Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Delegatów.
17 / 33
Statut
§ 36.
Szczegółowy zakres działalności komisji rewizyjnych Związku określa regulamin uchwalony
przez Główną Komisję Rewizyjną.
§ 37.
Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać
udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu
Głównego.
D. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI.
§ 38.
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków i 2 zastępców członków.
2. Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
3. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczby członków Głównego Sądu Koleżeńskiego
w jego skład wchodzą zastępcy członków Sądu wybrani na Krajowym Zjeździe Delegatów w
kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez Zjazd. W przypadku braku
zastępców dopuszcza się dookoptowanie z pośród członków PZG.
§ 39.
1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków Związku dotyczące:
1) nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Związku oraz działania na
szkodę Związku,
18 / 33
Statut
2) naruszania zasad współżycia społecznego,
3) konfliktów między członkami w sprawach działalności statutowej Związku,
2. Główny Sąd Koleżeński pełni funkcję sądu polubownego w konfliktach między
jednostkami.
§ 40.
1. Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie w pierwszej instancji spraw, które dotyczą członków władz naczelnych
Związku i władz oddziałów oraz członków honorowych,
2) rozpatrywanie w drugiej instancji odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego,
jako sądu pierwszej instancji oraz orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,
3) nadzorowanie działalności sądów koleżeńskich oddziałów,
4) uchwalanie regulaminów Głównego Sądu Koleżeńskiego i sądów koleżeńskich
oddziałów.
2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających, a
odwołania od orzeczeń tego Sądu w pięcioosobowych zespołach orzekających.
3. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych I instancji służy odwołanie w
terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
§ 41.
Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w II instancji są ostateczne.
§ 42.
Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1. upomnienie,
2. naganę,
3. zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 5 lat,
4. wykluczenie ze Związku
5. pozbawienie odznaki honorowej Związku
19 / 33
Statut
VI. WŁADZE ODDZIAŁU.
A. ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁU.
§ 43.
1. Najwyższą władzą oddziału jest Zjazd Delegatów Oddziału. Zjazd delegatów oddziału
może być zwyczajny i nadzwyczajny. Zwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału odbywa się raz na 5
lat.
2. Do kompetencji Zjazdu Delegatów Oddziału należy:
1) ustalanie ogólnych kierunków działalności oddziału,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności i ocena działalności władz oddziału,
3) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi
oddziału za okres kadencji, a na żądanie 1/3 liczby delegatów lub komisji rewizyjnej oddziału
indywidualnie poszczególnym członkom prezydium zarządu oddziału. Osoby, które nie
uzyskały absolutorium nie mogą kandydować ani pełnić żadnej funkcji społecznej na żadnym
szczeblu Związku przez okres co najmniej trzech kadencji,
4) wybór członków i zastępców członków władz oddziału,
5) wybór delegatów i zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
6) przyjęcie wniosków i postulatów pod adresem władz państwowych i samorządowych
oraz Zarządu Głównego,
3. Zjazd delegatów oddziału może wybrać prezesa zarządu oddziału.
§ 44.
1. W Zjeździe delegatów oddziału biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani
przez walne zebrania członków kół, z głosem doradczym członkowie władz oddziału i
przedstawiciele Zarządu Głównego, jeżeli nie są delegatami.
2. Liczbę delegatów na zjazd delegatów oddziału wybieranych przez poszczególne koła
ustala zarząd oddziału. Ustalane liczby delegatów powinny być proporcjonalne do liczby
zrzeszonych członków zwyczajnych na terenie poszczególnych kół.
3. Mandat delegata trwa przez całą kadencję nowo wybranych władz.
20 / 33
Statut
4. Terminie, miejscu i porządku obrad zarząd oddziału zawiadamia jego uczestników, co
najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zjazdu delegatów oddziału.
§ 45.
1. Nadzwyczajny zjazd delegatów oddziału zwołuje zarząd oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Zarządu Głównego,
3) na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,
4) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów kół terenowych działających na
terenie danego oddziału.
2. Nadzwyczajny zjazd delegatów oddziału powinien być zwołany przez zarząd oddziału w
terminie 21 dni od daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został
zwołany.
3. W przypadku niezwołania nadzwyczajnego zjazdu delegatów oddziału przez zarząd
oddziału we wskazanym w pkt. 2 terminie, prawo zwołania nadzwyczajnego zjazdu delegatów
oddziału, przysługuje wnioskodawcy.
B. ZARZĄD ODDZIAŁU.
§ 46.
1. Zarząd Oddziału składa się z 3-11 członków i 2-5 zastępców członków.
2. W przypadku nie zastosowania przepisu § 43 ust. 3 – zarząd oddziału wybiera ze swego
grona prezesa.
3. Zarząd oddziału na wniosek prezesa wybiera ze swego grona 1- 3 wiceprezesów i
sekretarza, którzy tworzą prezydium zarządu oddziału. Liczba członków prezydium zarządu
oddziału nie może przekraczać połowy liczby członków zarządu.
4. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności zarządu oddziału – w jego skład
wchodzą zastępcy członków zarządu wybrani na zjeździe delegatów, w kolejności określonej
liczbą
uzyskanych głosów lub określonej przez zjazd.
5. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji prezesa
wybranego przez zjazd delegatów oddziału, zarząd oddziału wybiera ze swojego grona w
21 / 33
Statut
głosowaniu tajnym nowego prezesa.
§ 47.
Zarząd oddziału jest najwyższą władzą Związku na terenie oddziału w okresie pomiędzy
zjazdami delegatów oddziału. Do kompetencji zarządu oddziału należy:
1. reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
2. kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz
Związku oraz potrzebami terenu,
3. powoływanie i rozwiązywanie kół podległych zarządowi oddziału, nadzorowanie i
koordynowanie ich działalności,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku w granicach planów finansowych oddziału,
5. opracowywanie projektów planu działalności, planów finansowych oraz przedstawianie
ich Zarządowi Głównemu corocznie, nie później niż do końca lutego danego roku
kalendarzowego,
6. uchwalanie planów finansowych oddziału w ramach przydzielonych środków,
7. rozpatrywanie okresowych sprawozdań z działalności prezydium zarządu oddziału oraz
zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oddziału,
8. opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych regulaminów oddziału,
9. opiniowanie wniosków kół terenowych Związku w sprawie nadania im osobowości
prawnej,
10. zawieszanie zarządów kół lub poszczególnych ich członków, w razie wyrażanego braku
aktywności w wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub ze
statutem związku. Zawieszenie poszczególnych członków zarządu koła może nastąpić po
wydaniu orzeczenia przez sąd koleżeński oddziału w przedmiocie zawieszenia bądź na wniosek
komisji rewizyjnej oddziału lub po zasięgnięciu jej opinii. W razie zawieszenia zarządu koła,
zarząd oddziału powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego
zarządu przez walne zebranie członków koła,
11. uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami zjazdu
22 / 33
Statut
delegatów oddziału uchwał zarządów kół,
12. przygotowywanie sprawozdań na zjazd delegatów oddziału,
13. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków wspierających, osób
nie będących jednostkami lub instytucjami o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
14. powoływanie komisji problemowych
15. podejmowanie działań zmierzających do uzyskania i zabezpieczenia środków finansowych
lub materialnych umożliwiających prowadzenie działalności oddziału
§ 48.
1. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz
na pół roku i zwoływane są przez prezesa lub wyznaczonego wiceprezesa.
2. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek komisji rewizyjnej oddziału mają
prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu oddziału i prezydium zarządu oddziału z
głosem doradczym.
§ 49.
1. Prezydium zarządu oddziału podejmuje decyzje w imieniu zarządu oddziału w okresie
między jego posiedzeniami. Do kompetencji prezydium zarządu oddziału należy:
1) reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
2) kierowanie pracami oddziału zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny
23 / 33
Statut
PZG,
3) wykonywanie uchwał zarządu oddziału,
4) sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań ze swojej działalności na
posiedzeniach zarządu oddziału,
5) sporządzanie oraz składanie sprawozdań finansowych oddziału na posiedzeniach
zarządu oddziału,
6) załatwianie innych spraw zleconych przez zarząd oddziału, za wyjątkiem spraw
określonych w § 47 pkt. 2,6,9,10.
2. Posiedzenia prezydium zarządu oddziału odbywają się, co najmniej 6 razy do roku i są
zwoływane przez prezesa lub wiceprezesa.
C. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU.
§ 50.
1. Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 do 5 członków i 1 do 3 zastępców członków.
2. Komisja rewizyjna oddziału wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
24 / 33
Statut
3. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności komisji rewizyjnej oddziału – w jej
skład wchodzą zastępcy członków komisji wybrani na zjeździe delegatów oddziału, w kolejności
określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez zjazd.
4. W skład komisji rewizyjnej oddziału mogą wchodzić osoby, które:
1) nie są członkami zarządu oddziału, nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karnoskarbowe.
§ 51.
Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości,
oszczędności i legalności działalności,
2) występowanie do zarządu oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
3) występowanie na zjeździe delegatów oddziału z wnioskiem w sprawie udzielania
absolutorium poszczególnym członkom prezydium zarządu oddziału stosownie do treści §43
ust. 2 pkt.4
4) nadzorowanie komisji rewizyjnych kół,5) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności
prezydium zarządu oddziału i sprawozdań finansowych oddziału.
2. Komisja rewizyjna oddziału może wystąpić do Zarządu Głównego z wnioskiem o
zawieszenie w czynnościach zarządu oddziału bądź poszczególnych jego członków, a do
zarządu oddziału o zawieszenie w czynnościach zarządu koła lub poszczególnych jego
członków.
25 / 33
Statut
D. SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU.
§ 52.
1. Sąd koleżeński oddziału składa się z 3 do 5 członków i 1 do 2 zastępców członków. Sąd
koleżeński oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i
sekretarza.
2. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności sądu koleżeńskiego oddziału w jego
skład wchodzą zastępcy członków sądu wybrani na zjeździe delegatów oddziału w kolejności
określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez zjazd.
§ 53.
1. Sąd koleżeński oddziału rozpatruje w I instancji sprawy członków oddziału, określone w §
39.
2. Sąd koleżeński oddziału rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających.
§ 54.
Postanowienia § 40 ust. 3 i § 42 ust.1 pkt. 1 do pkt. 4 i ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio.
VII. KOŁA ZWIĄZKU.
§ 55.
26 / 33
Statut
1. Najwyższą władzą koła jest walne zebranie członków koła. W kołach liczących ponad 500
członków mogą odbywać się zebrania w grupach, w ramach, których wybierani są
przedstawiciele grup na walne zebranie członków koła. Zasady zwoływania zebrań członków w
grupach oraz zasady i klucz wyboru przedstawicieli grup ustala zarząd oddziału w regulaminie
tych zebrań.
2. Do kompetencji walnego zebrania członków koła należy:
1) uchwalanie kierunków działalności koła,
2) wybór członków i zastępców członków koła i komisji rewizyjnej koła,
3) rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej koła,
4) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi
koła za okres kadencji, a na żądanie 1/3 liczby członków koła uczestniczących w zebraniu lub
komisji rewizyjnej koła – indywidualnie poszczególnym członkom zarządu koła. Osoby, które
nie uzyskały absolutorium nie mogą kandydować ani pełnić żadnej funkcji społecznej na tym
samym i wyższych szczeblach Związku przez okres 3 kadencji,
5) wybór delegatów i zastępców delegatów na zjazd delegatów oddziału,
6) uchwalanie wniosków na zjazd delegatów oddziału,
3. W walnym zebraniu członków koła biorą udział z głosem decydującym członkowie koła o
co najmniej 2 letnim stażu członkowskim, z głosem doradczym członkowie władz oddziału nie
będący członkami koła.
4. O terminie i miejscu obrad walnego zebrania członków koła, zarząd zawiadamia
członków koła co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania
5. Walne zebranie członków koła jest prawomocne w drugim terminie bez względu na ilość
członków zwyczajnych biorących udział w zebraniu.
§ 56.
1. Nadzwyczajne walne zebranie członków koła zwołuje zarząd koła:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek zarządu oddziału,
3) na wniosek komisji rewizyjnej koła,
4) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków koła.
2. Nadzwyczajne walne zebranie członków koła zarząd powinien zwołać w terminie 21 dni
od daty złożenia wniosku.
3. Nadzwyczajne walne zebranie członków koła obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane. W przypadku niezwołania nadzwyczajnego walnego zebrania
członków koła przez zarząd koła, w w/w terminie, prawo zwołania nadzwyczajnego walnego
zebrania członków koła przysługuje wnioskodawcy.
27 / 33
Statut
§ 57.
1. Zarząd koła składa się z 5 do 9 członków oraz 2-3 zastępców członków.
2. Zarząd koła wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności zarządu koła – w skład jego
wchodzą zastępcy członków wybrani na walnym zebraniu koła w kolejności określonej liczbą
uzyskanych głosów lub określonej przez walne zebranie koła.
4. Zarząd koła utworzony wg przepisów § 22 ust. 3 w czasie poprzedzającym walne
zebranie członków koła może składać się z większej liczby członków.
§ 58.
1. Do kompetencji zarządu koła należy :
1) reprezentowanie koła na zewnątrz,
2) kierowanie działalnością koła zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz
wyższego stopnia,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku w granicach budżetu koła,
4) uchwalanie projektów planu działalności i planów finansowych koła oraz przedstawianie
ich zarządowi oddziału,
5) przygotowywanie sprawozdań na walne zebranie członków koła,
6) podejmowanie działań interwencyjnych w sprawach członków koła,
28 / 33
Statut
7) gospodarowanie powierzonym majątkiem Związku,
8) zwoływanie walnych zebrań członków koła,
9) podejmowanie działań zmierzających do uzyskania środków finansowych lub
materialnych umożliwiających prowadzenie działalności koła,
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez zarząd oddziału.
2. Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale
i zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa.
3. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek komisji rewizyjnej koła mają
prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu koła z głosem doradczym.
§ 59.
1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3 do 5 członków oraz 2 zastępców członków. Komisja
rewizyjna koła wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczby członków komisji rewizyjnej koła – w skład
jej wchodzą zastępcy członków komisji wybrani na walnym zebraniu koła w kolejności
określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez walne zebranie koła. W przypadku
braku zastępców dopuszcza się dookoptowanie z pośród członków PZG.
3. W skład Komisji Rewizyjnej Koła mogą wchodzić osoby, które:
29 / 33
Statut
1) nie są członkami zarządu koła, ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karnoskarbowe.
§ 60.
Do kompetencji komisji rewizyjnej koła należy:
1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności koła, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2. występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
3. występowanie na walnym zebraniu członków koła z wnioskiem w sprawie udzielenia
absolutorium, indywidualnie poszczególnym członkom zarządu koła stosownie do treści § 55
ust. 2 pkt.4 .
VIII. MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU.
§ 61.
Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, udziały w spółkach, papiery
wartościowe, prawa oraz fundusze, to jest aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach
bankowych.
§ 62.
30 / 33
Statut
1. Na majątek Związku składa się majątek zgromadzony do dnia uzyskania przez oddziały
osobowości prawnej oraz nabyty na rzecz Związku po tej dacie.
2. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody
Zarządu Głównego. Od chwili uzyskania przez oddziały osobowości prawnej Związek może
przekazać im na własność część majątku Związku zgodnie z przynależnością terytorialną.
3. Majątek nieruchomy może być nabywany przez Zarząd Główny lub Oddziały, czy Koła
Terenowe posiadające osobowość prawną,
4. Majątek nieruchomy, ruchomy, aktywa, udziały w spółkach, papiery wartościowe itp.
zgromadzony i zakupiony ze środków własnych przez oddziały lub koła terenowe, po uzyskaniu
przez nie osobowości prawnej, stanowi majątek oddziału lub koła terenowego i o jego zbyciu
decydują zarządy tych jednostek. Jednostce wyższego stopnia odpowiednio przysługuje prawo
pierwokupu (odpowiednio Zarządowi Głównemu lub Oddziałowi).
5. Zbycie majątku nieruchomego nabytego przez oddziały po terminie, o którym mowa w
ust. 1 wymaga powiadomienia Zarządu Głównego, któremu lub jednostce przez niego
wskazanej, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu. Termin do złożenia oświadczenia o chęci
nabycia wynosi 3 miesiące od zawiadomienia Zarządu Głównego. Zasady te obowiązują
odpowiednio w układzie; macierzysty oddział PZG, a jego koła terenowe posiadające
osobowość prawną.
6. W przypadku rozwiązania oddziału o przeznaczeniu jego majątku decyduje Zarząd
Główny zaś w przypadku rozwiązania koła terenowego posiadającego osobowość prawną –
zarząd jego macierzystego oddziału.
§ 63.
1. Na fundusze Związku składają się:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z imprez i wydawnictw,
3) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, dochody ze sprzedaży udziałów w
spółkach, dywidendy z akcji, papiery wartościowe,
4) dotacje państwowe i inne przekazywane w związku z zadaniami zleconymi Związkowi,
5) dochody z działalności gospodarczej,
6) zapisy, spadki i darowizny.
2. Dochodami Związku zarządza Zarząd Główny, dochodami Oddziałów ich zarządy, a
dochodami kół terenowych posiadających osobowość prawną zarządy tych kół.
§ 64.
1. Zarząd Główny może przekazać swój majątek na podstawie umowy użyczenia zgodnie z
31 / 33
Statut
art. 710 kc jednostkom organizacyjnym, posiadającym osobowość prawną. W przypadku
likwidacji jednostki, majątek wcześniej jej przekazany przejmuje Zarząd Główny.
2. W odniesieniu do oddziałów przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 65.
Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą
zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku Związku, wymagają dla swojej ważności podpisów:
1) dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego upoważnionych przez Zarząd Główny w
formie uchwały, lub
2) dwóch innych osób, upoważnionych przez Zarząd Główny w formie uchwały.
§ 66.
Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie inne oświadczenia woli, które pociągają za sobą
zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku jednostki Związku posiadającej osobowość prawną
(oddziały, koła terenowe posiadające osobowość prawną) wymagają dla swojej ważności:
1. w przypadku oddziałów, podpisów dwóch członków prezydium zarządu oddziału
upoważnionych przez zarząd oddziału w formie uchwały, lub dwóch innych osób
upoważnionych przez zarząd oddziału w w/w sposób,
2. w przypadku kół terenowych, podpisów dwóch członków zarządu koła terenowego
upoważnionych przez zarząd koła w formie uchwały, lub dwóch innych osób upoważnionych
przez zarząd koła w w/w sposób.
32 / 33
Statut
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 67.
1. Uchwały wszystkich władz Związku z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie,
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość członków
zwyczajnych biorących udział w zebraniu lub zjeździe.
2. Projekty zmian statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy
obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 68.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 3/4
głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku podjęcia uchwał o rozwiązaniu Związku, Krajowy Zjazd Delegatów
wyznaczy komisję do przeprowadzenia likwidacji i określi cel, na który powinien być
przeznaczony majątek Związku.
33 / 33